Last Viewed Games
Table Tennis» International» Setka Cup 1 2 B
00:25 Sergey Tkachev vs Roman Makarenko
1.59 » 1.57
4/6 (67%)
2.19 » 2.23
0/6 (0%)
6
1.59 » 1.57
4/6 (67%)
2.19 » 2.23
0/6 (0%)
00:55 Alexander Likhitsky vs Yevhen Kyi
1.59 » 1.65
0/6 (0%)
2.19 » 2.12
1/6 (17%)
6
1.59 » 1.65
0/6 (0%)
2.19 » 2.12
1/6 (17%)
01:25 Roman Makarenko vs Alexander Sulim
1.72 » 1.69
3/7 (43%)
1.99 » 2.06
3/7 (43%)
7
1.72 » 1.69
3/7 (43%)
1.99 » 2.06
3/7 (43%)
01:55 Alexander Likhitsky vs Sergey Tkachev
2.44 » 2.60
0/7 (0%)
1.48 » 1.43
5/7 (71%)
7
2.44 » 2.60
0/7 (0%)
1.48 » 1.43
5/7 (71%)
05:00 Ivan Kozachuk vs Ivan Omelchuk
1.72 » 1.77
1/6 (17%)
1.99 » 1.93
2/6 (33%)
6
1.72 » 1.77
1/6 (17%)
1.99 » 1.93
2/6 (33%)
05:05 Artem Lisechko vs Pavel Volkov
1.97 » 2.02
0/8 (0%)
1.75 » 1.71
4/8 (50%)
8
1.97 » 2.02
0/8 (0%)
1.75 » 1.71
4/8 (50%)
05:10 Konstantin Seluk vs Artem Tkachenko
1.65 » 1.62
2/8 (25%)
2.12 » 2.15
2/8 (25%)
8
1.65 » 1.62
2/8 (25%)
2.12 » 2.15
2/8 (25%)
05:15 Yuri Kurischenko vs Aleksandr Kovalchuk
2.01 » 2.00
1/7 (14%)
1.71 » 1.71
1/7 (14%)
7
2.01 » 2.00
1/7 (14%)
1.71 » 1.71
1/7 (14%)
05:30 Oleg Filenko vs Aleksandr Ivashkin
1.49 » 1.49
0/8 (0%)
2.44 » 2.44
1/8 (13%)
8
1.49 » 1.49
0/8 (0%)
2.44 » 2.44
1/8 (13%)
05:35 Anatoly Romanyuk vs Igor Oranskiy
1.52 » 1.51
2/7 (29%)
2.36 » 2.38
1/7 (14%)
7
1.52 » 1.51
2/7 (29%)
2.36 » 2.38
1/7 (14%)
05:40 Andrei Obishchenko vs Sergey Burdelny
1.85 » 1.80
4/7 (57%)
1.85 » 1.89
1/7 (14%)
7
1.85 » 1.80
4/7 (57%)
1.85 » 1.89
1/7 (14%)
05:45 Michael Kistechko vs Rostislav Mayovets
1.43 » 1.39
2/8 (25%)
2.60 » 2.90
0/8 (0%)
8
1.43 » 1.39
2/8 (25%)
2.60 » 2.90
0/8 (0%)
05:50 Andrey Troyan vs Victor Pakhnyuk
2.35 » 2.41
0/8 (0%)
1.52 » 1.50
2/8 (25%)
8
2.35 » 2.41
0/8 (0%)
1.52 » 1.50
2/8 (25%)
06:00 Alexey Rybka vs Kirill Yurchenko
1.45 » 1.40
5/8 (63%)
2.55 » 2.72
0/8 (0%)
8
1.45 » 1.40
5/8 (63%)
2.55 » 2.72
0/8 (0%)
06:05 Taras Emelyanov vs Dmitry Bortsov
1.39 » 1.44
0/7 (0%)
2.74 » 2.62
3/7 (43%)
7
1.39 » 1.44
0/7 (0%)
2.74 » 2.62
3/7 (43%)
06:10 Denis Kozlov vs Dmitry Zaporozhets
1.65 » 1.65
0/8 (0%)
2.09 » 2.09
2/8 (25%)
8
1.65 » 1.65
0/8 (0%)
2.09 » 2.09
2/8 (25%)
06:15 Valeriy Vlasenko vs Alexey Nadporozhsky
1.27 » 1.27
2/8 (25%)
3.40 » 3.42
0/8 (0%)
8
1.27 » 1.27
2/8 (25%)
3.40 » 3.42
0/8 (0%)
06:20 Oleg Pereguda vs Sergey Yacenko
2.11 » 2.11
2/8 (25%)
1.64 » 1.64
0/8 (0%)
8
2.11 » 2.11
2/8 (25%)
1.64 » 1.64
0/8 (0%)
06:30 Ivan Kozachuk vs Aleksandr Ivashkin
1.80 » 1.76
5/7 (71%)
1.90 » 1.95
0/7 (0%)
7
1.80 » 1.76
5/7 (71%)
1.90 » 1.95
0/7 (0%)
06:35 Artem Lisechko vs Igor Oranskiy
1.85 » 1.81
5/8 (63%)
1.85 » 1.89
0/8 (0%)
8
1.85 » 1.81
5/8 (63%)
1.85 » 1.89
0/8 (0%)
06:40 Konstantin Seluk vs Sergey Burdelny
2.35 » 2.27
3/7 (43%)
1.52 » 1.56
0/7 (0%)
7
2.35 » 2.27
3/7 (43%)
1.52 » 1.56
0/7 (0%)
06:45 Yuri Kurischenko vs Rostislav Mayovets
2.35 » 2.35
1/7 (14%)
1.52 » 1.51
1/7 (14%)
7
2.35 » 2.35
1/7 (14%)
1.52 » 1.51
1/7 (14%)
06:50 Sergey Solomko vs Konstantin Klimenko
2.24 » 2.29
1/7 (14%)
1.56 » 1.54
3/7 (43%)
7
2.24 » 2.29
1/7 (14%)
1.56 » 1.54
3/7 (43%)
07:00 Kirill Yurchenko vs Ivan Omelchuk
1.99 » 2.13
0/6 (0%)
1.72 » 1.63
6/6 (100%)
6
1.99 » 2.13
0/6 (0%)
1.72 » 1.63
6/6 (100%)
07:05 Dmitry Bortsov vs Pavel Volkov
1.72 » 1.74
2/7 (29%)
2.00 » 1.97
4/7 (57%)
7
1.72 » 1.74
2/7 (29%)
2.00 » 1.97
4/7 (57%)
07:10 Dmitry Zaporozhets vs Artem Tkachenko
1.90 » 1.93
0/8 (0%)
1.80 » 1.77
4/8 (50%)
8
1.90 » 1.93
0/8 (0%)
1.80 » 1.77
4/8 (50%)
07:15 Alexey Nadporozhsky vs Aleksandr Kovalchuk
2.44 » 2.56
0/8 (0%)
1.49 » 1.46
2/8 (25%)
8
2.44 » 2.56
0/8 (0%)
1.49 » 1.46
2/8 (25%)
07:20 Andrey Troyan vs Sergey Yacenko
1.52 » 1.52
1/8 (13%)
2.35 » 2.35
0/8 (0%)
8
1.52 » 1.52
1/8 (13%)
2.35 » 2.35
0/8 (0%)
07:30 Oleg Filenko vs Alexey Rybka
2.74 » 2.75
0/8 (0%)
1.39 » 1.39
2/8 (25%)
8
2.74 » 2.75
0/8 (0%)
1.39 » 1.39
2/8 (25%)
07:35 Anatoly Romanyuk vs Taras Emelyanov
2.61 » 2.52
1/7 (14%)
1.43 » 1.51
2/7 (29%)
7
2.61 » 2.52
1/7 (14%)
1.43 » 1.51
2/7 (29%)
07:40 Andrei Obishchenko vs Denis Kozlov
2.24 » 2.15
5/8 (63%)
1.56 » 1.62
0/8 (0%)
8
2.24 » 2.15
5/8 (63%)
1.56 » 1.62
0/8 (0%)
07:45 Michael Kistechko vs Valeriy Vlasenko
2.09 » 2.08
2/8 (25%)
1.65 » 1.66
0/8 (0%)
8
2.09 » 2.08
2/8 (25%)
1.65 » 1.66
0/8 (0%)
07:50 Konstantin Klimenko vs Victor Pakhnyuk
1.56 » 1.54
1/7 (14%)
2.24 » 2.27
1/7 (14%)
7
1.56 » 1.54
1/7 (14%)
2.24 » 2.27
1/7 (14%)
08:00 Ivan Kozachuk vs Kirill Yurchenko
3.90 » 3.91
0/8 (0%)
1.21 » 1.21
2/8 (25%)
8
3.90 » 3.91
0/8 (0%)
1.21 » 1.21
2/8 (25%)
08:05 Artem Lisechko vs Dmitry Bortsov
1.43 » 1.43
1/7 (14%)
2.60 » 2.59
1/7 (14%)
7
1.43 » 1.43
1/7 (14%)
2.60 » 2.59
1/7 (14%)
08:10 Konstantin Seluk vs Dmitry Zaporozhets
1.60 » 1.53
5/8 (63%)
2.18 » 2.39
1/8 (13%)
8
1.60 » 1.53
5/8 (63%)
2.18 » 2.39
1/8 (13%)
08:15 Yuri Kurischenko vs Alexey Nadporozhsky
1.85 » 1.84
2/7 (29%)
1.85 » 1.85
0/7 (0%)
7
1.85 » 1.84
2/7 (29%)
1.85 » 1.85
0/7 (0%)
08:20 Oleg Pereguda vs Sergey Solomko
1.73 » 2.11
0/8 (0%)
1.99 » 1.68
6/8 (75%)
8
1.73 » 2.11
0/8 (0%)
1.99 » 1.68
6/8 (75%)
08:30 Alexey Rybka vs Aleksandr Ivashkin
1.42 » 1.37
5/8 (63%)
2.66 » 2.85
2/8 (25%)
8
1.42 » 1.37
5/8 (63%)
2.66 » 2.85
2/8 (25%)
08:40 Denis Kozlov vs Sergey Burdelny
1.56 » 1.42
6/7 (86%)
2.24 » 2.68
0/7 (0%)
7
1.56 » 1.42
6/7 (86%)
2.24 » 2.68
0/7 (0%)
08:45 Valeriy Vlasenko vs Rostislav Mayovets
1.71 » 1.76
1/8 (13%)
2.00 » 1.95
3/8 (38%)
8
1.71 » 1.76
1/8 (13%)
2.00 » 1.95
3/8 (38%)
08:50 Andrey Troyan vs Konstantin Klimenko
1.85 » 1.83
2/7 (29%)
1.85 » 1.86
0/7 (0%)
7
1.85 » 1.83
2/7 (29%)
1.85 » 1.86
0/7 (0%)
09:00 Oleg Filenko vs Ivan Omelchuk
1.72 » 1.73
1/6 (17%)
1.99 » 1.98
3/6 (50%)
6
1.72 » 1.73
1/6 (17%)
1.99 » 1.98
3/6 (50%)
09:05 Anatoly Romanyuk vs Pavel Volkov
2.47 » 2.47
1/7 (14%)
1.49 » 1.49
1/7 (14%)
7
2.47 » 2.47
1/7 (14%)
1.49 » 1.49
1/7 (14%)
09:10 Andrei Obishchenko vs Artem Tkachenko
2.35 » 2.32
4/8 (50%)
1.52 » 1.54
0/8 (0%)
8
2.35 » 2.32
4/8 (50%)
1.52 » 1.54
0/8 (0%)
09:15 Michael Kistechko vs Aleksandr Kovalchuk
1.56 » 1.56
0/8 (0%)
2.24 » 2.24
2/8 (25%)
8
1.56 » 1.56
0/8 (0%)
2.24 » 2.24
2/8 (25%)
09:30 Ivan Kozachuk vs Alexey Rybka
2.14 » 2.42
1/8 (13%)
1.68 » 1.51
5/8 (63%)
8
2.14 » 2.42
1/8 (13%)
1.68 » 1.51
5/8 (63%)
09:35 Artem Lisechko vs Taras Emelyanov
2.00 » 2.08
0/8 (0%)
1.72 » 1.66
6/8 (75%)
8
2.00 » 2.08
0/8 (0%)
1.72 » 1.66
6/8 (75%)
09:40 Konstantin Seluk vs Denis Kozlov
1.78 » 2.42
0/8 (0%)
2.05 » 1.50
6/8 (75%)
8
1.78 » 2.42
0/8 (0%)
2.05 » 1.50
6/8 (75%)
09:45 Yuri Kurischenko vs Valeriy Vlasenko
2.35 » 2.31
1/7 (14%)
1.51 » 1.54
1/7 (14%)
7
2.35 » 2.31
1/7 (14%)
1.51 » 1.54
1/7 (14%)
09:50 Oleg Pereguda vs Victor Pakhnyuk
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
7
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
10:05 Anatoly Romanyuk vs Dmitry Bortsov
1.39 » 1.44
0/6 (0%)
2.74 » 2.58
4/6 (67%)
6
1.39 » 1.44
0/6 (0%)
2.74 » 2.58
4/6 (67%)
10:10 Andrei Obishchenko vs Dmitry Zaporozhets
1.85 » 1.78
5/8 (63%)
1.85 » 1.92
0/8 (0%)
8
1.85 » 1.78
5/8 (63%)
1.85 » 1.92
0/8 (0%)
10:15 Michael Kistechko vs Alexey Nadporozhsky
1.56 » 1.56
1/8 (13%)
2.24 » 2.22
3/8 (38%)
8
1.56 » 1.56
1/8 (13%)
2.24 » 2.22
3/8 (38%)
10:20 Andrey Troyan vs Sergey Solomko
2.24 » 2.24
2/8 (25%)
1.56 » 1.57
1/8 (13%)
8
2.24 » 2.24
2/8 (25%)
1.56 » 1.57
1/8 (13%)
10:30 Aleksandr Ivashkin vs Ivan Omelchuk
2.45 » 2.84
0/6 (0%)
1.48 » 1.37
6/6 (100%)
6
2.45 » 2.84
0/6 (0%)
1.48 » 1.37
6/6 (100%)
10:35 Igor Oranskiy vs Pavel Volkov
1.78 » 1.65
7/8 (88%)
1.94 » 2.09
0/8 (0%)
8
1.78 » 1.65
7/8 (88%)
1.94 » 2.09
0/8 (0%)
10:40 Sergey Burdelny vs Artem Tkachenko
2.18 » 2.17
2/8 (25%)
1.60 » 1.61
0/8 (0%)
8
2.18 » 2.17
2/8 (25%)
1.60 » 1.61
0/8 (0%)
10:45 Rostislav Mayovets vs Aleksandr Kovalchuk
2.00 » 2.01
0/8 (0%)
1.72 » 1.71
3/8 (38%)
8
2.00 » 2.01
0/8 (0%)
1.72 » 1.71
3/8 (38%)
10:50 Oleg Pereguda vs Konstantin Klimenko
1.64 » 1.64
0/7 (0%)
2.11 » 2.11
1/7 (14%)
7
1.64 » 1.64
0/7 (0%)
2.11 » 2.11
1/7 (14%)
11:00 Ivan Kozachuk vs Oleg Filenko
1.85 » 1.84
3/8 (38%)
1.85 » 1.85
0/8 (0%)
8
1.85 » 1.84
3/8 (38%)
1.85 » 1.85
0/8 (0%)
11:05 Artem Lisechko vs Anatoly Romanyuk
1.90 » 1.80
5/7 (71%)
1.80 » 1.90
0/7 (0%)
7
1.90 » 1.80
5/7 (71%)
1.80 » 1.90
0/7 (0%)
11:10 Konstantin Seluk vs Andrei Obishchenko
2.24 » 2.26
0/8 (0%)
1.56 » 1.56
1/8 (13%)
8
2.24 » 2.26
0/8 (0%)
1.56 » 1.56
1/8 (13%)
11:15 Yuri Kurischenko vs Michael Kistechko
2.07 » 2.91
0/7 (0%)
1.67 » 1.35
7/7 (100%)
7
2.07 » 2.91
0/7 (0%)
1.67 » 1.35
7/7 (100%)
11:20 Sergey Yacenko vs Victor Pakhnyuk
1.85 » 1.84
2/8 (25%)
1.85 » 1.86
0/8 (0%)
8
1.85 » 1.84
2/8 (25%)
1.85 » 1.86
0/8 (0%)
11:30 Alexey Rybka vs Ivan Omelchuk
1.43 » 1.43
1/6 (17%)
2.61 » 2.60
1/6 (17%)
6
1.43 » 1.43
1/6 (17%)
2.61 » 2.60
1/6 (17%)
11:35 Taras Emelyanov vs Pavel Volkov
2.01 » 1.75
7/8 (88%)
1.72 » 1.96
0/8 (0%)
8
2.01 » 1.75
7/8 (88%)
1.72 » 1.96
0/8 (0%)
11:40 Denis Kozlov vs Artem Tkachenko
1.43 » 1.39
5/8 (63%)
2.61 » 2.77
0/8 (0%)
8
1.43 » 1.39
5/8 (63%)
2.61 » 2.77
0/8 (0%)
11:45 Valeriy Vlasenko vs Aleksandr Kovalchuk
3.11 » 3.27
0/8 (0%)
1.32 » 1.29
4/8 (50%)
8
3.11 » 3.27
0/8 (0%)
1.32 » 1.29
4/8 (50%)
11:50 Andrey Troyan vs Oleg Pereguda
1.66 » 1.57
5/8 (63%)
2.09 » 2.25
1/8 (13%)
8
1.66 » 1.57
5/8 (63%)
2.09 » 2.25
1/8 (13%)
12:05 Dmitry Bortsov vs Igor Oranskiy
1.59 » 1.61
2/7 (29%)
2.19 » 2.25
3/7 (43%)
7
1.59 » 1.61
2/7 (29%)
2.19 » 2.25
3/7 (43%)
12:15 Alexey Nadporozhsky vs Rostislav Mayovets
2.18 » 2.33
0/8 (0%)
1.60 » 1.53
6/8 (75%)
8
2.18 » 2.33
0/8 (0%)
1.60 » 1.53
6/8 (75%)
12:30 Nikolay Galynsky vs Oleg Bileckyi
1.37 » 1.41
0/7 (0%)
2.85 » 2.69
6/7 (86%)
7
1.37 » 1.41
0/7 (0%)
2.85 » 2.69
6/7 (86%)
12:35 Vladimir Bodrukhin vs Dmitriy Shukin
2.19 » 2.19
0/8 (0%)
1.59 » 1.59
1/8 (13%)
8
2.19 » 2.19
0/8 (0%)
1.59 » 1.59
1/8 (13%)
12:40 Egor Ryadinsky vs Ivan Diachenko
1.59 » 1.66
0/8 (0%)
2.18 » 2.09
6/8 (75%)
8
1.59 » 1.66
0/8 (0%)
2.18 » 2.09
6/8 (75%)
12:45 Ilya Parnivoda vs Vladimir Belobrov
2.24 » 2.32
0/7 (0%)
1.56 » 1.53
2/7 (29%)
7
2.24 » 2.32
0/7 (0%)
1.56 » 1.53
2/7 (29%)
12:50 Konstantin Klimenko vs Sergey Yacenko
1.38 » 1.39
0/6 (0%)
2.73 » 2.73
1/6 (17%)
6
1.38 » 1.39
0/6 (0%)
2.73 » 2.73
1/6 (17%)
13:00 Valentyn Kaminskyi vs Viktor Ivanov
1.72 » 1.72
1/6 (17%)
2.00 » 2.00
1/6 (17%)
6
1.72 » 1.72
1/6 (17%)
2.00 » 2.00
1/6 (17%)
13:05 Alexander Lushnya vs Pavel Hahamidi
1.34 » 1.34
1/7 (14%)
2.95 » 2.96
0/7 (0%)
7
1.34 » 1.34
1/7 (14%)
2.95 » 2.96
0/7 (0%)
13:25 Ilya Kanunnykov vs Alexander Mishchenko
1.53 » 1.37
6/7 (86%)
2.38 » 2.81
0/7 (0%)
7
1.53 » 1.37
6/7 (86%)
2.38 » 2.81
0/7 (0%)
13:30 Vadym Vasiuk vs Oleg Bileckyi
1.43 » 1.43
1/6 (17%)
2.61 » 2.61
1/6 (17%)
6
1.43 » 1.43
1/6 (17%)
2.61 » 2.61
1/6 (17%)
13:35 Maksim Marchuk vs Borys Kostuk
2.25 » 2.25
1/6 (17%)
1.56 » 1.56
0/6 (0%)
6
2.25 » 2.25
1/6 (17%)
1.56 » 1.56
0/6 (0%)
13:55 Aleksandr Duhovenko vs Daniil Gavrish
2.37 » 2.37
1/6 (17%)
1.51 » 1.52
1/6 (17%)
6
2.37 » 2.37
1/6 (17%)
1.51 » 1.52
1/6 (17%)
14:00 Nikolay Galynsky vs Valentyn Kaminskyi
2.25 » 2.25
1/6 (17%)
1.56 » 1.56
1/6 (17%)
6
2.25 » 2.25
1/6 (17%)
1.56 » 1.56
1/6 (17%)
14:10 Egor Ryadinsky vs Ernest Baniavychus
1.85 » 1.85
1/5 (20%)
1.85 » 1.85
0/5 (0%)
5
1.85 » 1.85
1/5 (20%)
1.85 » 1.85
0/5 (0%)
14:30 Vadym Vasiuk vs Viktor Ivanov
2.09 » 1.78
5/5 (100%)
1.65 » 1.95
0/5 (0%)
5
2.09 » 1.78
5/5 (100%)
1.65 » 1.95
0/5 (0%)
15:45 Ilya Parnivoda vs Egor Kovpak
2.02 » 2.03
0/5 (0%)
1.70 » 1.69
1/5 (20%)
5
2.02 » 2.03
0/5 (0%)
1.70 » 1.69
1/5 (20%)
17:15 Anar Aliev vs Ilya Parnivoda
2.00 » 2.00
1/5 (20%)
1.72 » 1.72
0/5 (0%)
5
2.00 » 2.00
1/5 (20%)
1.72 » 1.72
0/5 (0%)
17:20 Andriy Sidoruk vs Vitaly Levitsky
1.72 » 1.49
5/5 (100%)
2.00 » 2.42
0/5 (0%)
5
1.72 » 1.49
5/5 (100%)
2.00 » 2.42
0/5 (0%)
18:20 Vitaly Levitsky vs Vladyslav Balan
2.14 » 2.15
0/5 (0%)
1.62 » 1.62
1/5 (20%)
5
2.14 » 2.15
0/5 (0%)
1.62 » 1.62
1/5 (20%)